Privacy statement

De diensten van ‘MORE than les’ zijn gericht op cursisten en docenten Nederlands als tweede taal. Om dit mogelijk te maken, worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als cursist of van jou als docent. ‘MORE than les’ neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt ‘MORE than les’ altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement legt ‘MORE than les’ uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel, en hoe zij erop toeziet dat dit op een veilige manier gebeurt.

1. Wie is ‘MORE than les’?

‘MORE than les’ is een taalschool en biedt cursussen ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2) aan groepen en individuen. Het lesaanbod bevat cursussen zowel ter voorbereiding op het inburgeringsexamen, als voor professionele taalontwikkeling bij in Amsterdam gevestigde bedrijven (“in-company”).

‘MORE than les’ is een eenmanszaak. ‘MORE than les’ is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67525148.

2. Termen van dit Privacy Statement

In dit Privacy statement worden de termen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’ gebruikt. Omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn wat de termen inhouden, volgen hieronder de definities:

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerken: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding, of op andere wijze vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van persoonsgegevens.

3. Welke informatie wordt door ‘MORE than les’ verzameld en verwerkt?

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
‘MORE than les’ verzamelt jouw persoonsgegevens rechtstreeks bij jou, en in het geval van ‘in-companies’ mogelijk via jouw werkgever. Ook verzamelen we jouw gegevens tijdens persoonlijke contactmomenten, telefoongesprekken en/of e-mail.

Welke persoonsgegevens verwerkt ‘MORE than les’ van cursisten?

 • Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Als je de cursus betaalt met een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), vragen we je om je burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en geslacht.
 • Tijdens de cursus houden wij de volgende zaken bij: startniveau, aantal gevolgde cursusuren en behaald niveau.
 • We bewaren foto’s die met expliciete toestemming zijn genomen en/of gedeeld tijdens de cursus, naschoolse activiteiten of certificatenuitreiking.

Welke persoonsgegevens verwerkt ‘MORE than les’ van (toekomstige) docenten?

 • Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Diplomagegevens en CV (ten behoeve van Keurmerk Blik op Werk)
 • Rekeningnummer
 • Facturen (met daarop naam, adresgegevens en KvK-nummer)

4. Voor welke doeleinden zal More Than Les informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

‘MORE than les’ zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw cursusinschrijving en -deelname mogelijk te maken. We gebruiken je naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen, sluiten een cursuscontract af (NAW + telefoonnummer en e-mailadres), en delen je naam en telefoonnummer met de docent;
 • Als je inburgeringsplichtig bent en/of met een lening van DUO betaalt, heeft DUO toegang tot jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht en het aantal bij ‘MORE than les’ gevolgde cursusuren. Dit in verband met het de facturatie via DUO en met de gegevens over jouw inburgeringsplicht;
 • Als je bereid bent mee te doen aan het klanttevredenheidsonderzoek dat uitgevoerd wordt door Panteia in opdracht van Keurmerk Blik op Werk, dan geven we jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan Panteia zodat zij contact kunnen opnemen. Hiervoor vragen wij je aparte toestemming als je begint met een cursus bij ‘MORE than les’;
 • Als je als zelfstandige (docent of anders) werkzaamheden verricht in opdracht van ‘MORE than les’ gebruiken we jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres om contact op te kunnen nemen. We gebruiken jouw rekeningnummer om de facturatie te kunnen voldoen en bewaren facturen met naam, adres en Kvk-nummer in de financiële administratie.
 • Om jouw gegevens te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
 • We gebruiken foto’s die met expliciete toestemming zijn genomen en/of gedeeld met ‘MORE than les’ op de website en sociale media voor de zichtbaarheid van ‘MORE than les’ en om website/sociale media bezoeker een beeld te geven van de sfeer van de cursussen en taalschool.  

5. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt debetrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleindenwaarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn twee (2) jaar na het laatste contact met betrokkene. Na beëindiging van de cursusovereenkomst of opdrachtovereenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens, data en/of twee jaar na beëindiging van de begeleiding van de cliënt verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven tien (10) jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon.

Persoongegevens die worden verwerkt in de financiële administratie (facturatie) worden i.v.m. de wettelijke verplichting zeven (7) jaar bewaard.

6. Wat zijn cookies en hoe gebruikt ‘MORE than les’ ze?

Wij maken op onze website (www.morethanles.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. Meer informatie over de cookies die ‘MORE than les’ gebruikt kun je vinden in ons Cookie Statement op (www.morethanles.nl/privacy).

7. Op welke wijze beschermt More Than Les jouw persoonlijke informatie?

‘MORE than les’ neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, door:

 • Jouw gegevens op te slaan op een plek die beveiligd is met wachtwoord en tweestapsverificatie;
 • Jouw gegevens niet door te geven aan derden zonder jouw expliciete toestemming;
 • Docenten en andere ZZP’ers die voor ‘MORE than les’ werken te wijzen op het belang van privacy en hen te vragen een verklaring te tekenen omtrent gegevensverwerking. In deze verklaring geven zij aan zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, en te handelen in overeenstemming met dit Privacy Statement;
 • Verwerkersovereenkomsten af te sluiten met partijen die jouw persoonsgegevens verwerken, en deze relatie alleen aan te gaan wanneer het privacybeleid van deze partijen in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Doorgifte naar landen buiten EU

‘MORE than les’ verwerkt jouw persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU).

Laat ‘MORE than les’ verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken, dan zorgt de ‘MORE than les’  er voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als:

 • de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt;
 • de EU standard contractual clauses zijn overeengekomen;
 • het privacy shield van toepassing is; of
 • een andere vrijstelling van toepassing is.

9. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens (rechten)

Als je de gegevens wilt inzien die ‘MORE than les’ over jou heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan worden verstuurd naar privacy@morethanles.nl. ‘MORE than les’ zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van jouw inzageverzoek, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onvolledig zijn, kun je een verzoek hiertoe indienen bij ‘MORE than les’ via privacy@morethanles.nl. Je kunt verzoeken dat ‘MORE than les’ jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. ‘MORE than les’ zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien MORE than les je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom jouw verzoek wordt afgewezen.

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan jou.

11. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan privacy@morethanles.nl.

cookie statement

‘MORE than les’ maakt op deze website (www.morethanles.nl) gebruik van cookies. In dit Cookie Statement legt ‘MORE than les’ uit welke cookies zij bewaart en met welk doel.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

2. Cookies opslaan/bewaren

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

3. Cookies op de website van More than Les

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

4. Recht op inzage

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

5. Meer informatie

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen